++ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทร 054-452-550 แฟ็กซ์ 0-5445-2204 ++
 
 

หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อมูลบริการประชาชน
 ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารเทศบาล
 สภาเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาเทศบาล

 ติดตามและประเมินผลแผน

เทศบัญญัติ
 แหล่งท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเวียง
 งบทดลอง
อำนาจหน้าที่เทศบาล
     - พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
     - พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจาย ฯ
การบริหารทรัพยากรบุคค
    - รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (๑ ต.ค. ๒๕๖๐-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑)

    - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
    - แผนพัฒนาบุคลากร
    - มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
สายบริหาร 2560

    - มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
สายบริหาร 256
0 (ฉบับที่ ๒)
    - มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
สายบริหาร 256
1
    - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข การสอบแข่งขัน2562
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - พรบ.การสาธารณสุข
      - พรบ.ควบคุมอาคาร
      - พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอราค
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการภายในเพื่อป้อง
กันการทุจริต (ITA)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน
หน่วยงานภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
รวมลิงค์น่าสนใจ
คนไทยดอทคอม
สมาคมพนักงานเทศบาล
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
สันนิบาตเทศบาล
สมาคม อบต. แห่งประเทศ
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ไทยตำบลดอทเน็ต
ท้องถิ่นดอทคอม
สำนักงานท้องถิ่น จ.พะเยา
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น จ.พะเยา
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
สมาคม อบต. แห่งประเทศ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
ลิงค์บริการ
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
รายงานราคาทองคำ
พยากรณ์อากาศ
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ตรวจผลสลากกินแบ่งฯ
ราคาหุ้น
หางาน
ดูดวง ทำนาย ทายทัก
ฟังเพลงออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
เล่นเกมส์
 ค้นหาเว็บ


 

 

 
*** ข่าวประชาสัมพันธ์ ***
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลเวียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๑ ต.ค. ๒๕๖๐-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑)
สรุปผลการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน มีนาคม
ผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเวียง
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เรื่อง ประกาศรายชืื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัด โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัด โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัด โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปี 61
งบแสดงผลการดำเนินงาน 6 เดือน ปี 61
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน
การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ (ชำระภาษี) ประจำปี
ประกาศกำหนดยื่นแบบและขำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตประกอบการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่นี่
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
     - ประกาศเทศบาลตำบลเวียง
     - รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐
      - หนังสือประชาสัมพันธ์
      - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอราคาครุภัณฑ์ศึกษา เครื่องเล่นสนามชุดชิงช้าและกระดานลื่น ดูรายละเอียดที่นี่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) คลิ๊กดูรายละเอียด
กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาติประกอบการค้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล

มุมความรู้ "ก้าวไปสู่ ประชาคมอาเซียน" ชุดประจำชาติอาเซียน

มุมความรู้ "ก้าวไปสู่ ประชาคมอาเซียน"...ภาษาและคำทักทาย...
*** รวมภาพกิจกรรม ***
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และกาจัดทำแผนชุมชน  
     
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณธรรม  
     
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร และบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง ประจำปี 2561  
     
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร และบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง ประจำปี 2561  
     
     
     

หนังสือราชการ
 
 

 
กระดานข่าว (webboard)
 
 
 
ต้องการตั้งกระทู้คลิกเลย...ข่าวสอบบรรจ
 
 
 
 
ผู้บริหารเทศบาล
นายถาวร อ่อนนวล
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
 
ส.ต.ท.สำราญ ใจดี
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เวปไซต์หน้าสนใจ
 
 
โทรทัศน์
   บริการข้อมูล
               ค้นหา
รหัสไปรษณีย์ รหัสโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ คำขวัญ 76 จว.

                 ข้อมูลวันนี้
         ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

                ตรวจผล
        สลากกินแบ่งรัฐบาล 
สลากออมสิน สลาก ธกส.

              การเดินทาง
        การบินไทย นกแอร์
แอร์เอเชีย รถไฟ
รถไฟฟ้า BTS. บขส. 
รถไฟฟ้าใต้ดิน ขสมก.

             ราคาคอมฯ  
พันทิป J.I.B
Advice Thanni
DComputer TKcom

             ข้อมูลอื่นๆ
 
ทดสอบความเร็วNET
สวนดุสิตโพล
ดิกชันนารี่ออนไลน์
ชุมชนการศึกษา
ห้องสมุด Online
ตางรางคะแนพรีเมียร์ชิพ
หนังใหม่
ฟOนต์.คอม

หางาน
          เปิดสอบ ก.พ.
 Appjob Narak     
Mesook

Update VirusScan
Mcafee Norton
 TrendMicro