หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกองการศึกษา
น.ส.ระพีพรรณ์ เมืองมูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
                       
         
           
         
           
นางนิตยา เชียงแสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
น.ส.ระพีพรรณ์ เมืองมูล
รักษาการหัวหน้าสถานศึกษา
นายธีรยุทธ หัวน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอัญชนา กลิ่นหอม
ครู คศ.๒
นางนงพิกา ใจดี
ครู คศ.๒
                       
                 
นายอนุสรณ์ อ่อนนวล
ภารโรง
นางสุกัญญา ธารณะ
ครู คศ.
นางสาวพันรี่ เย็นใจ
ครู คศ.๒
นางสาวสกาวรัตน์ เมืองมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางแสงเดือน ทองทา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพิสมัย ชาญชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ลดาวัลย์ สามัญแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนฤมล พึ่งศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงจันทร์ อ่อนนวล
พนักงานจ้างเหมาบริการ