หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกองการศึกษา
น.ส.ระพีพรรณ์ เมืองมูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
                       
         
           
         
           
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
น.ส.อารีรัตน์ แสงศรีจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ส.ต.ท.สำราญ ใจดี
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล
นายธีรยุทธ หัวน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางอัญชนา กลิ่นหอม
ครู คศ.๑
นางนงพิกา ใจดี
ครู คศ.๒
นางสุกัญญา ธารณะ
ครู คศ.๑
นางพิสมัย ชาญชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางรวิวรรณ เมืองมูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงเดือน ทองทา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ยุพาภรณ์ ทิตะยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.ฐิติกา บุญรักษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ