หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                       
นายชาตรี นิลคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายเรณู เวียงคำ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายภานุมาศ สิงห์ฆะจักร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายนพดล ธุรสิทธิ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวสันต์ ดอกดวง
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นางสาวสุภาพร ประคองวัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพิพบ ชาญชัย
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวัชรินทร์ มุงทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายไกรราช วิริยะ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายชน ทองทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ