หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานสำนักปลัด
                       
นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุภิญญา สติราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางธัญชนิกาญจน์ นิลคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอรัญญา กันศรีเวียง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางกัญญภัส เชื้อสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายณัฐพัฒน์ อาจนนท์ลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางภควลัญชญ์ ไกลถิ่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสุทธิพงศ์ เรืองฤทธิ์
นิติกรชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชน
นายขจร วงศ์นันท์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววรัชยา อุปธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
นายมนตรี เวียงคำ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอัจฉรา เมืองมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมศาสตร์ ฟ้าเลิศ
พนักงานดับเพลิง
นายเอกชัย อ่อนนวล
พนักงานขับรถยนต์
นายนครินทร์ อินแดง
พนักงานดับเพลิง
พ.อ.ท.สมคิด ใจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวรวิทย์ ธิต๊ะยา
พนักงานดับเพลิง
นางสายทอง โพธิศาสตร์
แม่บ้าน