หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานสำนักปลัด
                       
นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสุภิญญา สติราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางธัญชนิกาญจน์ นิลคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอรัญญา กันศรีเวียง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางกัญญภัส เชื้อสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายณัฐพัฒน์ อาจนนท์ลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางภควลัญชญ์ ไกลถิ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวมัฐพร ทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนาริสา เวียงคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายขจร วงศ์นันท์
พนักงานขับรถยนต์
นายสุทธิพงศ์ เรืองฤทธิ์
นิติกรชำนาญการ
จ.ส.อ.ธนันชัย สมฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายมนตรี เวียงคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายสมศาสตร์ ฟ้าเลิศ
พนักงานดับเพลิง
นายเอกชัย อ่อนนวล
พนักงานขับรถยนต์
นายนครินทร์ อินแดง
พนักงานดับเพลิง
พ.อ.ท.สมคิด ใจดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวรวิทย์ ธิต๊ะยา
พนักงานดับเพลิง
นางสายทอง โพธิศาสตร์
ภารโรง