หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง

 

น.ส.ณัฐชา ขันทะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
น.ส.ณัฐภรณ์ เงินคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
น.ส.อรสิยา เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติงาน
นางสุทธิดา เมืองก้อน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
น.ส.ชยานันท์ หอมจันทร์
นักวิชาการเงิน
และบัญชีชำนาญการ
นายวุฒิชัย กลิ่นหอม
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ (เก็บค่าธรรมเนียม)
นางสาวณัฐกฤตา นวลนาค
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางวิลาวรรณ แปงตาน
นักวิชาการคลัง
ชำนาญการ
นายณัฐวุฒิ เวียงชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางมะลิวรรณ เย็นใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวรัชฎาภรณ์ นาต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๖ิ