ลงพื้นที่กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ด.ต.ทองอยู่ ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอบหมาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง,เลขานายกเทศมนตรีตำบลเวียง,สท.นิคม ทุ่นใจ
และนักพัฒนาชุมชนร่วมลงพื้นที่กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา
และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4,หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8 เพื่อให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลเวียง