กองคลัง

นางสาวณัฐชา  ขันทะวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางกานต์สินี  คำสาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวชยานันท์ หอมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวนภัสนันท์ สุวรรณรัตน์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางวิลาวรรณ แปงตาน
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวอรสิยา เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางณัฐกฤตา นวลนาค
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวรัชฎาภรณ์ นาต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ