โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

เทศบาลตำบลเวียง  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


รายละเอียดแนบท้าย

 

1.สำนักปลัดเทศบาล

1.1 ฝ่ายอำนวยการ

1.1                  การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

1.2                  งานนิติการ

1.3                  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.4                  งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล

1.5                  งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

1.6                  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

1.7                  งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

1.8                  งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

1.9                  งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

1.10 งานงบประมาณ

1.11 งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล

1.12 งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)

1.13 งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ

1.14 งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง

1.15 งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

1.16 งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

1.17 งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน

1.18 งานบรรจุและแต่งตั้ง

1.19 งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ

1.20 งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ

1.21     งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1.22     งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน

1.23     งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

1.24     การลาทุกประเภท

1.25     งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท

1.26     งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน

1.27     งานแผนพัฒนาบุคลากร

1.28     งานฝึกอบรม

1.29     งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

1.30     งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

1.31     งานการให้พ้นจากราชการ

1.32    งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 

1.สำนักปลัดเทศบาล

1.2 ฝ่ายปกครอง

1.1 งานสวัสดิการสังคม

1.2 งานสังคมสงเคราะห์

1.3 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

1.4 งานส่งเสริมการเกษตร

1.5 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.7 งานเทศกิจ

1.8 งานรักษาความสงบเรียบร้อย

1.9 งานจราจร

1.10                งานทะเบียนราษฎร

1.11                งานบัตรประจำตัวประชาชน

1.12                งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์

1.13                งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน

1.14                งานพัฒนาชุมชน

1.15                งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน

1.16                งานจัดระเบียบชุมชน

1.17 งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

1.18 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

1.19 งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

1.20 งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง

1.21 งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย

1.22 งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย

1.23 งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

1.24 งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สำนักปลัดเทศบาล

1.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1             งานราชการทั่วไปของเทศบาล

1.2             งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี            ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

1.3             งานกิจการสภาเทศบาล

1.4             งานกิจการขนส่ง

1.5             งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.6             งานการพาณิชย์

1.7             งานวิเทศสัมพันธ์

1.8             งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์

1.9             งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.10  งานเลือกตั้ง

 

1.11  งานประชาสัมพันธ์

1.12  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

1.13  งานสถิติข้อมูล

1.14  งานสารสนเทศ

1.15            งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

 

 

 

2.กองคลัง

1.1       งานการจ่ายเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้

1.2 งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม

1.3 งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน

1.2       งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท

1.3       งานการจัดทำบัญชี

1.4       งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท

 

1.5       งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ

1.6  งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

1.7  งานเกี่ยวกับการเงินการคลัง

1.8  งานการจัดสรรเงินต่างๆ

1.9  งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ

 

1.10     งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน

1.11     งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี

1.12    งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา

1.13    งานทะเบียนคุม

1.14    งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ

1.15    งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท

1.16    งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน

 

3.กองช่าง

1.1  งานสำรวจ

1.2  งานออกแบบและเขียนแบบ

1.3  งานประมาณราคา

1.4  งานจัดทำราคากลาง

1.5  งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ

1.6  งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ

1.7  งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ

1.8  งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณสัญจร

1.9  งานปรับปรุงภูมิทัศน์

1.10    งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง

1.11    งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย

1.12    งานตรวจสอบการก่อสร้าง

1.13    งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี

1.14    งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง

1.15    งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล

1.16    งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ

1.17    งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

1.18    งานเกี่ยวกับการประปา

1.19    งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล

1.20    งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล

1.21    งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.22    งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.23    งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง

1.24    งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

4.กองสาธารณสุข

1.1  งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข

1.2  งานส่งเสริมสุขภาพ

1.3  งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

1.4  งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ

1.5  งานสุขาภิบาลชุมชน

1.6  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.7  งานคุ้มครองผู้บริโภค

1.8  งานให้บริการด้านสาธารณสุข

1.9  งานเภสัชกรรม

1.10    งานพยาธิวิทยา

1.11    งานรังสีวิทยา

1.12    งานวิชาการทางการแพทย์

1.13    งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

1.14    งานการแพทย์

1.15    งานการแพทย์ฉุกเฉิน

1.16    งานรักษาพยาบาล

1.17    งานศูนย์บริการสาธารณสุข

1.18    งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

1.19    งานบริหารสาธารณสุข

1.20    งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

1.21    งานเวชปฏิบัติครอบครัว

1.22    งานหลักประกันสุขภาพ

1.23    งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ

1.24    งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

1.25    งานกฎหมายสาธารณสุข

1.26    งานแพทย์แผนไทย

1.27    งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย

1.28    งานกายภาพและอาชีวบำบัด

1.29    งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย

1.30    งานทันตสาธารณสุข

1.31    งานบริการรักษาความสะอาด

1.32    งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย

1.33    งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

 

1.34    งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

1.35    งานอาสาสมัครสาธารณสุข

1.36    งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด

1.37    งานสัตวแพทย์

1.38    งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.39    งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

1.40    งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.41    งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

1.42    งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง

1.43    งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ

1.44    งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

 

5.กองการศึกษา

1.1       งานบริหารการศึกษา

1.2       งานพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย

1.3 งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา

1.4       งานโรงเรียน

1.5       งานกิจการนักเรียน

1.6       งานการศึกษาปฐมวัย

1.7       งานขยายโอกาสทางการศึกษา

1.8       งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ

1.9       งานห้องสมุด

1.10    งานพิพิธภัณฑ์

1.11    งานเครือข่ายทางการศึกษา

1.12    งานศึกษานิเทศ

1.13    งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

1.14    งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

1.15       งานศาสนา

1.16       งานบำรุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

1.17       งานกีฬาและนันทนาการ

1.18       งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน

1.19       งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.20       งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา

1.21       งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.22 งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู

1.23 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ

 

6.หน่วยตรวจสอบภายใน

1.1       งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

1.2       งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี

1.3 งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน

1.4 งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล

1.5 งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

1.6 งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ

1.7 งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

1.8 งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน

1.9 งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง