++ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทร 054-452-550 แฟ็กซ์ 0-5445-2204 ++
 
 

หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อมูลบริการประชาชน
 ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้างบุคลากร
ผู้บริหารเทศบาล
 สภาเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาเทศบาล

 ติดตามและประเมินผลแผน

เทศบัญญัติ
 แหล่งท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเวียง
รายงานผลการปฏิบัติรงาน
 งบทดลอง
อำนาจหน้าที่เทศบาล
- อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล

การบริหารทรัพยากรบุคค
    - รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
    - แผนพัฒนาบุคลากร
    - ประกาศมาตราฐานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - พรบ.การสาธารณสุข
      - พรบ.ควบคุมอาคาร
      - พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งป
ลูกสร้าง
     -  พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
     -  พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจาย ฯ
     -  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่๖)
     -  พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที๓)
     - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่๗)
     -  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐

     -  ระเบียบมท.ว่าด้วยการลาของผู้บริหาร
ท้องถิ่น

     -  ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559-2563
     -  ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๓
     -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผน พ.ศ.๒๕๔๘

     -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดหา ประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๓

     -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙)

     -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕

     -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน แลััะการตรวจเงิน ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑

     -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อ
บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔
คลังและการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการเงินการคลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอราค
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรการภายในเพื่อป้อง
กันการทุจริต (ITA)
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
มาตรการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
 
 
 งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
 
 
หน่วยงานภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
รวมลิงค์น่าสนใจ
คนไทยดอทคอม
สมาคมพนักงานเทศบาล
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
สันนิบาตเทศบาล
สมาคม อบต. แห่งประเทศ
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ไทยตำบลดอทเน็ต
ท้องถิ่นดอทคอม
สำนักงานท้องถิ่น จ.พะเยา
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น จ.พะเยา
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
สมาคม อบต. แห่งประเทศ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
ลิงค์บริการ
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
รายงานราคาทองคำ
พยากรณ์อากาศ
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ตรวจผลสลากกินแบ่งฯ
ราคาหุ้น
หางาน
ดูดวง ทำนาย ทายทัก
ฟังเพลงออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
เล่นเกมส์

 

 

 
*** ข่าวประชาสัมพันธ์ ***
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของทุกปี
ประขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕
สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนและส่วนราชการอื่นที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สรุปผลประเมินตัวชี้วัด ของผู้บริหาร อปท. ในการลดพลังงาน ประจำปี ๒๕๖๔
 

https://e-report.energy.go.th/mnly64/lb64qtr7.php?minisid=44

โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน ตอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่๘
มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับเทศบาลตำบลเวียง
เทศบาลตำบลเวียงจัดทำโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน ๔ ต.ค. ๒๕๖๔
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ....
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. ....
ประกาศเทศบาลตาบลเวียง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. ....
ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อเทศบาลตำบลเวียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ...

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการทุกท่านร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/aa44tz แบบวัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปประกอบการพัฒนาการ
บริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันการทุจริต โดยข้อมูลการตอบของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดเวลา และสถานที่สอบ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ๑ อัตรา
 ประกาศรับสมัครงาน เพื่อสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ๒ อัตรา
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลเวียง
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตาบลเวียง 2563
สรุปสาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สถิติการให้บริการด้านงานทะเบียน ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา
ประกาศให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษี ปี 62
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลเวียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๑ ต.ค. ๒๕๖๐-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑)
สรุปผลการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน มีนาคม
ผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเรียนเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ 2561
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเวียง
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เรื่อง ประกาศรายชืื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัด โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัด โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัด โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ปี 61
งบแสดงผลการดำเนินงาน 6 เดือน ปี 61
รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน
การจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ (ชำระภาษี) ประจำปี
ประกาศกำหนดยื่นแบบและขำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตประกอบการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
*** รวมภาพกิจกรรม ***
เทศบาลตำบลเวียง นำโดย ส.ต.ท.สำราญ ใจดี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมใส่ผ้าไทย (ผ้าไทยใส่ให้สนุก) ตามพระราชดำริ..  
     
โครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ผลิตภัณฑ์น้ำมันตะไคร้หอม  
     
โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น (ค่ายครอบครัว)  
     
โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชน (ปักผ้า)  
     
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่พ่อบ้าน  
     
รูปถ่ายโครงการเฝ้าระวังคุ้มครองเด็ก  
     
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียง ปี 2562  
     
กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย  
     
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และกาจัดทำแผนชุมชน  
     
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณธรรม  
     
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร และบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง ประจำปี 2561  
     
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร และบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง ประจำปี 2561  
     
     
     

หนังสือราชการ
 
 

 
กระดานข่าว (webboard)
 
 
 
ต้องการตั้งกระทู้คลิกเลย...แผนที่สำนักงานเทศบาล
 
 
<
 
ผู้บริหารเทศบาล
ด.ต.ทองอยู่ ใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
 
ส.ต.ท.สำราญ ใจดี
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ :
saraban_05560302@dla.go.th
Facebook :
เทศบาลตำบลเวียง
ช่องทางการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
( E-Service)
1. แบบฟอร์มการใช้ห้องประชุม
2. แบบฟอร์มการร้องเรียนร้องทุกข์
3. แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน

4. แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เวปไซต์หน้าสนใจ
 
 
โทรทัศน์
   บริการข้อมูล
               ค้นหา
รหัสไปรษณีย์ รหัสโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ คำขวัญ 76 จว.

                 ข้อมูลวันนี้
         ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

                ตรวจผล
        สลากกินแบ่งรัฐบาล 
สลากออมสิน สลาก ธกส.

              การเดินทาง
        การบินไทย นกแอร์
แอร์เอเชีย รถไฟ
รถไฟฟ้า BTS. บขส. 
รถไฟฟ้าใต้ดิน ขสมก.

             ราคาคอมฯ  
พันทิป J.I.B
Advice Thanni
DComputer TKcom

             ข้อมูลอื่นๆ
 
ทดสอบความเร็วNET
สวนดุสิตโพล
ดิกชันนารี่ออนไลน์
ชุมชนการศึกษา
ห้องสมุด Online
ตางรางคะแนพรีเมียร์ชิพ
หนังใหม่
ฟOนต์.คอม

หางาน
          เปิดสอบ ก.พ.
 Appjob Narak     
Mesook

Update VirusScan
Mcafee Norton
 TrendMicro