++ เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทร 054-452-550 แฟ็กซ์ 0-5445-2204 ++
 
 

หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อมูลบริการประชาชน
 ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้างบุคลากร
ผู้บริหารเทศบาล
 สภาเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาเทศบาล

 ติดตามและประเมินผลแผน

เทศบัญญัติ
 แหล่งท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลเวียง
 งบทดลอง
อำนาจหน้าที่เทศบาล
- อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล

การบริหารทรัพยากรบุคค
    - รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

    - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
    - แผนพัฒนาบุคลากร
    - ประกาศมาตราฐานเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - พรบ.การสาธารณสุข
      - พรบ.ควบคุมอาคาร
      - พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งป
ลูกสร้าง
     -  พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
     -  พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจาย ฯ
จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการเงินการคลัง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในการเสนอราค
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการภายในเพื่อป้อง
กันการทุจริต (ITA)
กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
มาตรการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
 
 
หน่วยงานภายใน
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
รวมลิงค์น่าสนใจ
คนไทยดอทคอม
สมาคมพนักงานเทศบาล
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
สันนิบาตเทศบาล
สมาคม อบต. แห่งประเทศ
ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ศูนย์ข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ไทยตำบลดอทเน็ต
ท้องถิ่นดอทคอม
สำนักงานท้องถิ่น จ.พะเยา
ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น จ.พะเยา
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
สมาคม อบต. แห่งประเทศ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ
ลิงค์บริการ
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
รายงานราคาทองคำ
พยากรณ์อากาศ
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ตรวจผลสลากกินแบ่งฯ
ราคาหุ้น
หางาน
ดูดวง ทำนาย ทายทัก
ฟังเพลงออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
เล่นเกมส์
 ค้นหาเว็บ


 

 

 
*** มาตรการในการจัดการความเสี่ยง ***
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy)
แบบรายงานข้อมูลสถิติเรื่องทุจริตและประพฤิมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง ๒๕๖๕
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปรงใสของเทศบาลตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
มาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสประจำปี งบประาณ ๒๕๖๕
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทต.เวียง
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรม2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใจภายในหน่วยงาน2564
ภาพรวมการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน ปี 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง2564(รอบ ๖ เดือน)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเวียง2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ปี 2564
การแสดงเจตจานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
แบบรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ 6 เดือน
สรุปแบบแจ้งและตอบรับกำรฆ่ำสัตว์ เทศบำลตำบลเวียง ประจำปีงบประมำณ 2564
สรุปแบบตอบรับกำรขอรับบริกำรถังขยะ เทศบำลตำบลเวียง ประจำปีงบประมำณ 2564
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ2563
ภาพรวมการดำเนินการตามแผน ปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 2563
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ2563
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนและส่วนราชการอื่นที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงคา
จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563
บันทึก สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (มิถุนายน ๒๕๖๓)
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒
 - ปก
- รายงานการสำรวจความพึงพอใจ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี๒๕๖๓
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ 2562
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี ๒๕๖๒
มาตรการป้องกันการรับสินบน ปี ๒๕๖๒
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน
 
 
ผู้บริหารเทศบาล
ด.ต.ทองอยู่ ใจดี
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง
 
ส.ต.ท.สำราญ ใจดี
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เวปไซต์หน้าสนใจ
 
 
โทรทัศน์
   บริการข้อมูล
               ค้นหา
รหัสไปรษณีย์ รหัสโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ คำขวัญ 76 จว.

                 ข้อมูลวันนี้
         ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

                ตรวจผล
        สลากกินแบ่งรัฐบาล 
สลากออมสิน สลาก ธกส.

              การเดินทาง
        การบินไทย นกแอร์
แอร์เอเชีย รถไฟ
รถไฟฟ้า BTS. บขส. 
รถไฟฟ้าใต้ดิน ขสมก.

             ราคาคอมฯ  
พันทิป J.I.B
Advice Thanni
DComputer TKcom

             ข้อมูลอื่นๆ
 
ทดสอบความเร็วNET
สวนดุสิตโพล
ดิกชันนารี่ออนไลน์
ชุมชนการศึกษา
ห้องสมุด Online
ตางรางคะแนพรีเมียร์ชิพ
หนังใหม่
ฟOนต์.คอม

หางาน
          เปิดสอบ ก.พ.
 Appjob Narak     
Mesook

Update VirusScan
Mcafee Norton
 TrendMicro