หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลเวียง

 

ด.ต.ทองอยู่ ใจดี
นายกเทศมนตรี
            thongyoujaidee4@gmail.com            

นายทรงพล เวียงคำ
ยกเทศมนตรี

นายทัศน์พงษ์ ใจดี
รองนายกเทศมนตรี
s.songpon2516@gmail.com
vivo.twy4454@gmail.com
นายจักร์แก้ว อ่อนนวล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายแต่ง เวียงคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
jakaew.onnul.gmail.com
tangwiangkham2499@gmail.com
ส.ต.ท.สำราญ ใจดี
ปลัดเทศบาล
samran.chaidi1@gmail.com
กองคลัง
กองช่าง
สำนักปลัด
กองการศึกษา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
น.ส.ณัฐชา ขันทะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

natchaka30@gmail.com
นายสมเกียรติ ไชยมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง

sk.chaimongol@windowslive.com
นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์
หัวหน้าสำนักปลัด

tommynarubate@gmail.com
น.ส.ระพีพรรณ์ เมืองมูล
ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา

rapeepan55@hotmail.com
นายชาตรี นิลคำ
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุข

chatree.aa2@gmail.ocm
ฝ่ายบริหารงานคลัง
ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข
 
น.ส.ณัฐภรณ์ เงินคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง

tirayut.nuy@hotmail.com


หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง
นางสุภิญญา สติราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

supinya_kung @hotmail.com
นางธัญชนิกาญจน์ นิลคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ploycp@hotmail.com
นางอรัญญา กันศรีเวียง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

arunyawiang@hotmail.com
นางนิตยา เชียงแสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

nok0205nitaya@gmail.com

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข
น.ส.ชยานันท์ หอมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นายชัยยารัตน์ อะทะวงศา
นายช่างเขียนแบบาชำนาญงาน
นางกัญญภัส เชื้อสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายณัฐพัฒน อาจนนท์ลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
นางภควลัญชญ์ ไกลถิ่น
นักจัดการงานทั่วไป ป
ฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางวิลาวรรณ แปงตาน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายธนกฤต สุวัฒนปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุทธิพงศ์ เรืองฤทธิ์
นิติกรชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชน
นายขจร วงศ์นันท์
พนักงานขับรถ
นางนงพิกา ใจดี
ครู คศ.๒
นางสุธิดา เมืองก้อน
นักวิชาการพัสดชำนาญการ

นายช่างโยธา
นางสาววรัชยา อุปธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
นางอัญชนา กลิ่นหอม
ครู คศ.๒
นางสาวณัฐกฤตา นวลนาค
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสุกัญญา ธารณะ
ครู คศ.๒
                     
นางสาวอรสิยา เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางสาวพันรี่ เย็นใจ
ครู คศ.๒