หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลเวียง

 

ด.ต.ทองอยู่ ใจดี
นายกเทศมนตรี
            thongyoujaidee4@gmail.com            
            โทร ๐๘๔-๙๘๐๘๕๙๐            

นายทรงพล เวียงคำ
ยกเทศมนตรี

นายทัศน์พงษ์ ใจดี
รองนายกเทศมนตรี
    s.songpon2516@gmail.com               vivo.twy4454@gmail.com    
    โทร ๐๙๓-๓๖๑๓๑๓๕               โทร ๐๘๑-๗๗๐๑๖๙๐    
นายจักร์แก้ว อ่อนนวล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายแต่ง เวียงคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  jakaew.onnul.gmail.com               tangwiangkham2499@gmail.com    
  โทร ๐๘๗-๑๙๓๙๕๙๙               โทร ๐๘๓-๑๓๗๓๕๔๙    
 
            ส.ต.ท.สำราญ ใจดี
ปลัดเทศบาล
samran.chaidi1@gmail.com
           
โทร ๐๘๑-๑๖๘๔๗๑๙
กองคลัง
กองช่าง
สำนักปลัด
กองการศึกษา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
                         
น.ส.ณัฐชา ขันทะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

natchaka30@gmail.com
 
นายสมเกียรติ ไชยมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง

sk.chaimongol@windowslive.com
     
     
น.ส.ระพีพรรณ์ เมืองมูล
ผู้อำนวยการ กองการศึกษา

rapeepan55@hotmail.com
 
นายชาตรี นิลคำ
ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข

chatree.aa2@gmail.ocm
โทร ๐๘๐-๑๓๕๕๕๕๗
โทร ๐๘๑-๑๖๘๔๗๑๙
 
โทร ๐๘๑-๙๕๒๔๗๘๐
โทร ๐๘๙-๘๕๐๙๑๔๐
ฝ่ายบริหารงานคลัง
ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข
 
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงาน คลัง
 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง
 
นางสุภิญญา สติราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

supinya_kung @hotmail.com
 
นางธัญชนิกาญจน์ นิลคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ploycp@hotmail.com
 
นางอรัญญา กันศรีเวียง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

arunyawiang@hotmail.com
 
นางนิตยา เชียงแสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

nok0205nitaya@gmail.com
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข
โทร ๐๘๐-๑๒๒๒๓๘๕
โทร ๐๘๑-๙๕๑๙๘๘๖
โทร ๐๙๓-๑๓๘๘๑๗๒
โทร ๐๙๑-๘๔๑๗๙๘๙

น.ส.ชยานันท์ หอมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นายชัยยารัตน์ อะทะวงศา
นายช่างเขียนแบบาชำนาญงาน
นางกัญญภัส เชื้อสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายณัฐพัฒน อาจนนท์ลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
นางภควลัญชญ์ ไกลถิ่น
นักจัดการงานทั่วไป ป
ฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางวิลาวรรณ แปงตาน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายธนกฤต สุวัฒนปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นักพัฒนาชุมชน
นางนงพิกา ใจดี
ครู คศ.๒
นางสุธิดา เมืองก้อน
นักวิชาการพัสดชำนาญการ

นายช่างโยธา
นางสาววรัชยา อุปธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
นางอัญชนา กลิ่นหอม
ครู คศ.๒
นางสาวณัฐกฤตา นวลนาค
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสุกัญญา ธารณะ
ครู คศ.๒
                     
นางสาวอรสิยา เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางสาวพันรี่ เย็นใจ
ครู คศ.๒