หน้าหลัก     ข้อมูลทั่วไป     โครงสร้างเทศบาล      แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ      วิสัยทัศน์/พันธกิจ      เว็บบอร์ด      ติดต่อเรา     ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลเวียง

 

นายถาวร อ่อนนวล
นายกเทศมนตรี
ด.ต.ทวีศักดิ์ อุ่นตาล
รองนายกเทศมนตรี
นายวิโรจน์ สมณะ
รองนายกเทศมนตรี
ส.ต.ท.สาคร โยธาดี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสนั่น โยธาดี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ส.ต.ท.สำราญ ใจดี
ปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
สำนักปลัด
กองการศึกษา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
น.ส.ณัฐชา ขันทะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมเกียรติ ไชยมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนฤเบศ วงศ์ราษฎร์
หัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ระพีพรรณ์ เมืองมูล
ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา
นายชาตรี นิลคำ
ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานคลัง
ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายบริหารการศึกษา
ฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข
 
น.ส.ณัฐภรณ์ เงินคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานคลัง


หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง
นางสุภิญญา สติราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางธัญชนิกาญจน์ นิลคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางอรัญญา กันศรีเวียง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข
น.ส.ชยานันท์ หอมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นายอดิศัดิ์ ภิรมจิตร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางกัญญภัส เชื้อสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายณัฐพัฒน อาจนนท์ลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
นางภควลัญชญ์ ไกลถิ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.อารีรัตน์ แสงศรีจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพลอยไพบิน  ทาใจ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ปฏิบัติงาน
นางวิลาวรรณ แปงตาน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นายธนกฤต สุวัฒนปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวมัฐพร ทองดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางนาริสา เวียงคำ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นายขจร วงศ์นันท์
พนักงานขับรถ
นางนงพิกา ใจดี
ครู คศ.๒

นายสุทธิพงศ์ เรืองฤทธิ์
นิติกรชำนาญการ

จ.ส.อ.ธนันชัย สมฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน
นางอัญชนา กลิ่นหอม
ครู คศ.๑
นางสุกัญญา ธารณะ
ครู คศ.๑