ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเวีย

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลตำบลเวีย

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียง

ตามที่ เทศบาลตำบลเวี

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลเวีย

อ่านต่อ

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๕

  QR Code แบบสอ

อ่านต่อ