ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และศูนยพัฒนาครอบครัว

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิ

อ่านต่อ