การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น อพ.สธ.-เทศบาลตำบลเวียง ครั้งที่ 1

ในวันที่ 31 พฤษภาคม

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการพ

อ่านต่อ