ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ ๒๕๖๕

  ประกาศเทศบาลต

อ่านต่อ