รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565