การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA-2023)

ประชาสัมพันธ์เชิญทุกท่านเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม (แบบวัด EIT ภายนอก ของ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA-2023)