เทศบาลตำบลเวียงจัดทำโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียง ได้จัดทำโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเวียง