ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566