การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น อพ.สธ.-เทศบาลตำบลเวียง ครั้งที่ 1

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลเวียง โดย ด.ต.ทองอยู่ ใจดี ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่น อพ.สธ.-เทศบาลตำบลเวียง ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเวียงทอง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง