ร่วมกิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นำโดย ด.ต.ทองอยู่ ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง,รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง,คณะผู้บริหาร,
ประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ,ปลัดเทศบาลตำบลเวียง และ นักพัฒนาชุมชน
ร่วมกิจกรรมการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน
กิจกรรมปรับปรุงบ้านพักอาศัยแก่ครัวเรือนยากจน ตามเป้าหมาย tpmap จำนวน 11,000.- บาท (ของ อำเภอเชียงคำ)
จำนวน 1 ราย นายบุญเรือง ชาญชัย บ้านเลขที่ 28 บ้านดอนไชย หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ดำเนินการโดย นายนพปฎล โยธาดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนไชย หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา