โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัย กินอิ่ม นอนอุ่น ห่างไกลโรคซึมเศร้า

เมื่อวันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง เป็นประธานพิธีเปิด

โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัย กินอิ่ม นอนอุ่น ห่างไกลโรคซึมเศร้า
ดำเนินการโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเวียง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง