ประชาสัมพันธ์ การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ

ด้วยเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 21 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลเวียงจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลดประกาศทั้งหมด 10 หน้า

ดาวน์โหลดประกาศทั้งหมด 10 หน้า