ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และศูนยพัฒนาครอบครัว

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลเวียง จัดประชุมผู้นำชุมชน,ศชส.,อพม.,อสม.,กลุ่มสตรี,กลุ่มอาชีพ,ศพค.,ตัวแทนสภาเด็กฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลเวียง โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลเวียง เป็นประธานที่ประชุม ร่วมกับประธานฯ แต่ละคณะที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียง