ITA-2566

ITA-2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA-2023)
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน