หัวหน้าส่วนราชการ

 


ส.ต.ท.สำราญ ใจดี
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง
081-1684719

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวณัฐชา ขันทะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
080-1355557
นายสมเกียรติ ไชยมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง
084-7403005
นายชาตรี นิลคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
089-8509140
นางสาวระพีพรรณ์ เมืองมูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
095-5452625