สำนักปลัดเทศบาล

นางปฤณธร  นันกาวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
084-3665539

นางสุภิญญา สติราษฏร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางกัญญภัส เชื้อสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาววรรณี ธะนะ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

 

นายณัฏฐกิตติ์ เสาร์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นิติกร

นางอรัญญา กันศรีเวียง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายณัฐพัฒน อาจนนท์ลา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางภัควลัญชญ์ ไกลถิ่น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนายยุทธจักร  รักพ่อ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน


นายมนตรี เวียงคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายเอกชัย อ่อนนวล
พนักงานขับรถยนต์


นายนครินทร์ อินแดง
พนักงานดับเพลิง


นายสมศาสตร์ ฟ้าเลิศ
พนักงานดับเพลิง


นายวรวิทย์ ธิต๊ะยา
พนักงานดับเพลิง


พ.อ.ท.สมคิด ใจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสายทอง โพธิศาสตร์
ภารโรง