กองคลัง

นางสาวณัฐชา  ขันทะวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกานต์สินี  คำสาร 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 
นางสาวนันทพร บุรีวัน 
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ชำนาญการ
นางวิลาวรรณ แปงตาน 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอรสิยา เรือนแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
นางสาวจินตนา มหาวงศนันท์ 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวรัชฎาภรณ์ นาต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ