กองช่าง


นายสมเกียรติ ไชยมงคล
ผู้อำนวยการกองช่างหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างนายช่างโยธา

นายธนกฤต  สุวัฒนะปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายชัยยารัตน์  อะทะวงศา
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายจรัญ  บุญสุวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายทวีศักดิ์  อ่อนนวล
พนักงานขับรถยนต์