กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายชาตรี  นิลคำ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวธัญญารัตน์  ธรรมศิริ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

นายภานุมาส สิงห์ฆะจักร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายไกรราช วิริยะ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายพิพบ  ชาญชัย
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายเรณู  เวียงคำ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายวุฒิชัย  กลิ่นหอม
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายวสันต์  ดอกดวง
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวัชรินทร์  มุงทอง
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายนพดล  เรือนสิทธิ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ