กองการศึกษา

นางสาวระพีพรรณ์  เมืองมูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางนิตยา  เชียงแสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

นางสาวปัทมาวดี  คันธแสนยศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสุกัญญา  ธารณะ
ครู

นางสาวพันธ์รี่  เย็นใจ
ครู

นางรวิวรรณ  เมืองมูล
ครู

นายธีรยุทธ  หัวน้ำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางพิสมัย  ชาญชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางแสงเดือน  ทองทา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางสาวนฤมล  พึ่งศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานขับรถยนต์

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล

นางนงพิกา  ใจดี
ครู

นางอัญชนา  กลิ่นหอม
ครู

นายอนุสรณ์  อ่อนนวล
ภารโรง