ประชาสัมพันธ์สภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2567
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเวียง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕
 ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำ ปี๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕
 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ปี๒๕๖๕
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญปี ๒๕๖๕ และสมัยแรกปี ๒๕๖๖
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ปี ๒๕๖๔
 ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ปี ๒๕๖๔
 ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ปี ๒๕๖๔
 ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ปี ๒๕๖๔
 ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓
 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี ๒๕๖๓
 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒
 ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี ๒๕๖๒