วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“เวียงน่าอยู่ คู่คุณธรรม การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”