ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลเวียง เลขที่ 199 หมู่ 7 ตำบลเวียง
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 โทร. 0-5445-2550 โทรสาร 0-5445-2204

เบอร์โทรติดต่อภายใน โทร. 0-5445-2550
นายกเทศมนตรี ต่อ 102
รองนายกเทศมนตรี ต่อ 103
ปลัดเทศบาล ต่อ 104
หัวหน้าสำนักปลัด ต่อ 105
ธุรการ/ประชาสัมพันธ์ ต่อ 106
งานทะเบียนราษฎร ต่อ 107
ห้องวิทยุสื่อสาร ต่อ 108
ผู้อำนวยการกองคลัง ต่อ 109
งานจัดเก็บรายได้ ต่อ 110
พัสดุ ต่อ 111
กองช่าง ต่อ 112
ผู้อำนวยการกองช่าง ต่อ 118
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 113
กองการศึกษา ต่อ 114
โรงเรียนเทศบาล ต่อ 115
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อ 116
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ติดต่อโดยตรงที่ โทร. 0-5441-6606