ผู้บริหารเทศบาล

 


ด.ต.ทองอยู่ ใจดี
นายกเทศมนตรี
โทร ๐๘๑-๙๘๐๘๒๐๙
thongyoujaidee4@gmail.com
นายทรงพล เวียงคำ
รองนายกเทศมนตรี
โทร ๐๙๓-๓๖๑๓๑๓๕
s.songpon2516@gmail.com
นายทัศพงษ์ ใจดี
รองนายกเทศมนตรี
โทร ๐๘๑-๗๗๐๑๖๙๐
vivo.twy4454@gmail.com
นายจักร์แก้ว อ่อนนวล
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร ๐๘๗-๑๙๓๙๕๙๙
jakaew.onnul.gmail.com
นายแต่ง เวียงคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร ๐๘๓-๑๓๗๓๕๔๙
tangwiangkham2499@gmail.com