สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิรัตน์ เวียงคำ
ประธานสภาเทศบาล
089-9521789
นางรัตติยา อ่อนนวล
รองประธานสภาเทศบาล
089-9978766
นายศุภชัย ใจดี
สมาชิกสภาเทศบาล
080-0344515
นายเจตร ประกาสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
096-2783313
นางพิศมรพัชญ์ จับใจนาย
สมาชิกสภาเทศบาล
086-1871089
นางยอด สติราษฎร์
สมาชิกสภาเทศบาล
089-8355026
นายประเสริฐ ศรีคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
093-1700914
นายศรีวรรณ ก้อนคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
   089-9514473
นายทรงวุฒิ ธารณะ
สมาชิกสภาเทศบาล
098-7654318
นายสะอาด ธิต๊ะยา
สมาชิกสภาเทศบาล
   089-9514473
นายวีระ วงศ์ใหญ่
สมาชิกสภาเทศบาล
093-2430059
นายนิคม ทุ่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
097-2434822

ส.ต.ท.สำราญ  ใจดี
เลขานุการสภาเทศบาล