ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงอาศัยอำนาจตามข้อ 97 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียง จึงประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง