ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 3 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเวีย

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 16 ธ.ค. 65

ประกาศเทศบาลตำบลเวีย

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลตำบลเวีย

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเวียง

ตามที่ เทศบาลตำบลเวี

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และศูนยพัฒนาครอบครัว

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิ

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 1 พ.ย. 65

ประกาศเทศบาลตำบลเวีย

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลตำบลเวีย

อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 17 ต.ค.65

ประกาศเทศบาลตำบลเวีย

อ่านต่อ