การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ช่วงที่ 1

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565

สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่ 2 กันยายน 2506 – 1 กันยายน 2507

หมายเหตุ ขอความร่วมมือให้ทุกท่านี่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เร่งมาลงทะเบียนในช่วงที่ 1 นี้ให้แล้วเสร็จ เพื่อเทศบาลตำบลเวียงจะได้จัดสรรงบประมาณ ได้อย่างครบถ้วน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คลิกที่นี่