ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 17 ต.ค.65

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

 

หมายเหตุ เนื่องจากวันที่ 16 ต.ค.2565 ตรงกับวันหยุด ส-อา จึงปิดประกาศ ณ ที่ตั้งสำนักงานฯ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2565