โครงการพัฒนาทักษะอาชีพครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว) กลุ่มสตรีบ้านล้า หมู่ 4 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา “หลักสูตรการทอผ้าไทลื้อ”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ด.ต.ทองอยู่ ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพครัวเรือนเปราะบางสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566
(กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว) กลุ่มสตรีบ้านล้า หมู่ 4 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา “หลักสูตรการทอผ้าไทลื้อ”
ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2566 (30 วัน)
รวมกลุ่มประกอบอาชีพ ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 26 กันยายน 2566 (40 วัน)
สนับสนุนโดย ศูนยเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (รวมงบประมาณตลอดหลักสูตร 217,300.- บาท)
ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียง ผุ้สนับสนุนประสานงานขอรับงบประมาณ/จัดโครงการ/รายงานผลดำเนินงาน
#งานพัฒนาชุมชนฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียง

    

รายละเอียดงบประมาณ จาก ศูนยเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ค่าอาหาร+ค่าพาหนะ 107บาท*30คน*30วัน=96,300.- บาท
ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมฯ = 40,000.- บาท
ค่าวิทยากร 700*30 วัน = 21,000.- บาท
การรวมกลุ่ม 2,000*30 คน = 60,000.- บาท
รวมงบประมาณตลอดหลักสูตร 217,300.- บาท