กิจกรรมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกร

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรกร(ปุ่ยหมักจากฟางข้าว) ลดปัญหาหมอกควัน

#หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียง