สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองขอสูมา ผู้สูงวัยปั๋นปอนหื้อลูกหลาน

วันที่ 10 เมษายน 2567 นำโดยดาบตำรวจทองอยู่ ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง และคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ ประธานอสม. แขกผู้มีเกียรติ ร่วมกับประธานผู้สูงอายุตำบลเวียงทุกหมู่บ้านจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองขอสูมา ผู้สูงวัยปั๋นปอนหื้อลูกหลาน
ณ บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเวียง
#หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียง