ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง เดือนธันวาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง เดือนธันวาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)