ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา

ข่าวกิจกรรม การลงพื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
นำโดย ด.ต.ทองอยู่ ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง, นางปฤณธร นันกาวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด,
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา
ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน 6 ราย
ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,อสม.,อพม.อช.,ผู้นำ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียง
หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานขององค์กร
#สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียง
#ฝ่ายอำนวยการ #งานพัฒนาชุมชนงานสังคมสงเคราะห์

Admin by Ann