กิจกรรมปรับปรุงบ้านพักอาศัยแก่ครัวเรือนยากจน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นำโดย ด.ต.ทองอยู่ ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง,รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียง,
คณะผู้บริหาร,ประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ,ปลัดเทศบาลตำบลเวียง,หัวหน้ากองช่าง,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ
นักพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมปรับปรุงบ้านพักอาศัยแก่ครัวเรือนยากจนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ตามเป้าหมาย tpmap ของ อำเภอเชียงคำ
และร่วมสมทบทุนจากเทศบาลตำบลเวียงและภาคประชาชน รวมงบประมาณที่ใช้ในครั้งนี้ 37,656.-
สนับสนุนด้านแรงงานโดย กองพันทหารราบที่4 กรมทหารราบที่ 17 อ.เชียงคำ จ.พะเยา
และแรงงานจิตอาสา สล่าชุมชน บ้านพระนั่งดิน
และประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงดำเนินการโดย นายภูวนัย เกิดสุข ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา