โครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ผลิตภัณฑ์น้ำมันตะไคร้หอม

โครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ผลิตภัณฑ์น ้ามันคะไคร้หอม
สนับสนุนงบประมาณโดยส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา