ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง เดือน ธันวาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง เดือน ธันวาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)